Dernek Hakkında

Dernek Hakkında

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı "Erken Çocuklukta Müdahale Derneği"dir.

Derneğin merkezi Eskişehir'dir.

Derneğin Kısaltması: EÇOMDER

Derneğin Logosu: Beyaz zemin üzerine gri renkli anne-baba-çocuk sembolüdür.

Derneğin Amacı

Erken Çocuklukta Müdahale'nin bilimsel yazımda İngilizce karşılığı "Early Intervention-Early Childhood Intervention-Early Childhood Special Education" olup, bundan sonraki metinde "Erken Çocuklukta Müdahale" terimi bu bilim alanları ile kastedilen kapsam ve anlamda kullanılmıştır.

Sağlıklı ve güçlü toplumların temelini, gereksinimlerinin en üst düzeyde desteklendiği, sağlıklı, gelişmiş ve eğitilmiş aileler ve çocuklar oluşturmaktadır. Erken Çocuklukta Müdahale, çocuğu uzak ve yakın çevresiyle bir bütün içerisinde ele alıp değerlendirir. Erken Çocuklukta Müdahale, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal ve duygusal) olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek etmenlerin belirlenmesi, önlenmesi ve erken tanısı amacıyla 0-6/8 yaş döneminde normal gelişim gösteren, gelişimsel geriliği olan ya da gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve onların ailelerine sunulan erken müdahale, bakım ve destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu temelden hareketle Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER);

-erken müdahale alanını geliştirmek,

-alandaki en son gelişmeleri takip etmek,

-bu alanda araştırmalar yapmak,

-bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,

-ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak,

-ailelere ve uzmanlara erken müdahale ve destek hizmetlerinin önemi, kapsamı ve var olan yasalar gibi konularda eğitim ve seminerler vermek,

-kongreler düzenlemek,

-bu alanda hizmet verebilecek uzmanlar arasında disiplinler arası bir yaklaşımı desteklemek,

-toplumu erken tanı ve müdahale konusunda bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet biçimleri şunlardır:

 1. Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek, bu doğrultuda kamu kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte çalışmalar yapmak,
 2. Erken Çocuklukta Müdahale alanının tanıtımı ve geliştirilmesi için çalışmalar planlamak ve düzenlemek,
 3. Derneği kamuoyuna tanıtmak, üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla çaylar, geceler, gezi, kermes, balo, tiyatro, konser, temsil gibi etkinlikler düzenlemek,
 4. Derneğin amacına uygun eğitim kurumları ve gelir getirici iktisadi teşekküller oluşturmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, web sitesi gibi yayınlar oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 6. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan "Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programı" nın tanıtılması ve desteklenmesini sağlamak,
 7. Dernek üyelerin yararlanması amacıyla lokal, kitapevi, sosyal tesisler açmak, gerekirse yardım sandığı kurmak,
 8. Avrupa Birliği programına uygun olarak kıtalar ve dünya düzeyinde Erken Çocuklukta Müdahale örgütleri arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeydeki projelere ortak olmak veya katılımcı göndermek,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 11. Kurs, seminer, konferans, panel, kongre gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Üyelere aralarındaki ilişkinin devam ettirilebilmesi, geliştirilmesi, sosyal bilinci ve dayanışmayı arttırmak için sosyal faaliyetler (toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi eğlenceli etkinlikler) düzenlemek,
 14. 0-8 yaş arası gelişim geriliği olan ya da risk altında olan çocukların erken dönemde tanılanmasına uygun ölçekleri geliştirmek, uygulamak, başka ülkelerden alınan ölçeklerin standardizasyonunu yapmak ve bu ölçekleri uygulamak,
 15. Normal gelişim gösteren, gelişim geriliği olan ya da risk altında olan çocukların ailelerine rehberlik ve danışma hizmeti sunmak,
 16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 19. Erken Çocuklukta Müdahale alanına hizmet veren kişileri bir dernek altında toplamak;
 20. Erken Çocuklukta Müdahale alanı ile ilgili uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek; Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak;
 21. Gelişimsel geriliği olan çocukların ve ailelerin birbirini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak;
 22. Erken Çocuklukta Müdahale, Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri konuları ve çocuk gelişimi konusunda halkın bilgisini arttıracak toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak;
 23. Tüm bu etkinlikler için ulusal ve uluslararası bilimsel dergilere, kurum ve Kuruluşlara üye olmak.